Presque un quart des Forestois a moins de 18 ans. Nous voulons favoriser l’émancipation et l’autonomie des adultes de demain. Au-delà d’une commune “enfants admis”, nous voulons que Forest devienne une commune “amie des enfants”, qui veille à leur bien-être et leur bonheur. Cela passe notamment par le fait de faire de nos écoles des lieux d’apprentissage, de métissage, d’ouverture et d’émancipation personnelle, citoyenne et culturelle.

Bijna een kwart van de Vorstenaren is jonger dan 18 jaar. We willen de emancipatie en zelfstandigheid van de volwassenen van morgen sti- muleren. Kinderen verdienen hun plaats in de stad, en willen we dit verbeteren door van Vorst een kindvriendelijke gemeente maken, die hun welzijn en geluk garandeert. Dit betekent in het bijzonder dat onze scholen een plek zijn om te leren, een plek van diversiteit, openheid en persoonlijke, maatschappelijke en culturele emancipatie.

NOS PROPOSITIONS

 • Répondre à l’augmentation de la population en poursuivant l’augmentation du nombre de places en milieu d’accueil, en priorité dans les quartiers les moins bien desservis (Altitude 100, Parc-Roi, Primeurs, Saint-Antoine, Wiels), en veillant à ce que la participation financière soit proportionnelle aux revenus des parents.
 • Créer un conseil consultatif représentatif des diverses réalités des jeunes de la commune, et rendant des avis sur différentes politiques, sur des projets d’aménagement urbain ou d’infrastructures les concernant.
 • Évaluer qualitativement le règlement d’ordre intérieur (ROI) des écoles communales et le réviser, notamment pour éviter l’exclusion des enfants lors des retards et y développer une ambition pédagogique.
 • Instaurer progressivement la gratuité des repas scolaires.
 • Multiplier les espaces de sport dans les quartiers : ils permettent à des jeunes qui ne sont pas affiliés à des clubs de pratiquer le sport d’équipe.
 • Multiplier les plaines de jeux accessibles, surtout dans les quartiers les plus denses.

ONZE VOORSTELLEN

 • Een antwoord bieden aan de bevolkingstoename door het aantal plaatsen in de opvang te blijven verhogen, met prioriteit aan de wijken waar de nood het hoogst is (Hoogte 100, Park-Koningslaan, Vroege Groenten, St-Antonius, Wiels) en door ervoor te zorgen dat de bijdrage evenredig is aan het in- komen van de ouders.
 • Oprichting van een jeugdadviesraad, die representatief is voor de diversiteit in de gemeente, en adviezen geeft over een aantal beleidsmaatregelen, over stedelijke en infrastructuurprojecten die hen aanbelangen.
 • Een kwalitatieve evaluatie van de regels van interne orde (RIO) van de gemeentescholen en de nodige aanpassingen doorvoeren, met name om te voorkomen dat kinderen die de laat komen worden uitgesloten en om een nog betere educatief project te ontwikkelen.
 • Geleidelijke invoering van gratis schoolmaaltijden.
 • Een toename van het aantal sportruimtes in de wijken, die jongeren bedient die geen lid zijn van een club en zo het beoefenen van ploegsporten faciliteert.
 • Een toename van toegankelijke speeltuinen, vooral in de dicht bevolkte wijken.

Vous voulez en savoir plus sur l’enfance et la jeunesse? : http://www.ecolo-forest.be/notre-programme/